U.S. Biathlon Media Day - 10.29.18 - Tom Kelly Photo